Výuka nadaných a mimořádně schopných studentů v kontextu výuky informatiky je podle mě poměrně zajímavý problém, který je lehce odlišný od problematiky nadaných dětí v rámci jiných předmětů. Pojem nadaného dítěte je poměrně široký, avšak obecně se za takové dítě považovat takové, které „jsou identifikovány profesionálně kvalifikovanými osobami jako děti s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. Tyto děti vyžadují diferencované vzdělávací programy a služby nad rámec běžně poskytovaných klasickým vzdělávacím programem k tomu, aby mohly přispět ke svému prospěchu i užitku společnosti.“[1]

Otázka 1: Jakým způsobem je výskyt nadaných žáků v informatice unikátní?

Jak jsem již zmiňoval ve své předešlé práci o sebeřízení, výuka informatiky je specifická v tom, že se jedná o z velké části prakticky orientovaný předmět, kdy s touto praxí přichází do styku většina populace, pouze na odlišných úrovních. Množství nadaných či mimořádně nadaných žáků se sice napříč předměty neliší, avšak u informatiky je běžnější, že se ve třídě vyskytne žák, jenž je v ní výrazně vyniká. Rozdílem je, že daných vědomostí však nenabyl formální školní cestou či s pomocí jiné instituce, ale pouze svým zájmem o danou problematiku, o niž v průběhu času samostatně získal rozšířené znalosti. Tento fakt, z mého pohledu, u pedagogů informatiky vytváří ještě větší nutnost znalosti řešení situací s nadanými žáky než na pedagogy jiných předmětech, které bychom mohli označit za „klasické“, protože je vysoká pravděpodobnost, že se s tímto typem žáků budou shledávat častěji než v jiných předmětech.

Otázka 2: Jaké aktivity jsou nadaným žákům v rámci informatiky nabízeny?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně podporuje projekty a aktivity, které jsou nejrůznějšími institucemi organizovány za účelem podpory právě nadaných žáků[2]. Mnohé z nich jsou organizovány univerzitami či vědeckými kolektivy, které touto aktivitou podporují žáky v jejich konkrétních zájmech a ti tak mohou získávat znalosti mnohdy nad rámec úrovně svých vrstevníků. Zároveň tyto aktivity pomáhají socializaci daných studentů s dalšími studenty s podobnými schopnostmi. V neposlední řadě funguje jako motivace k následnému pokračování na další stupně vzdělávání.


Zdroje

[1] SEJVALOVÁ, J. Talent a nadání – jejich rozvoj ve volném čase. Praha: IDM MŠMT, 2004. 60 s. ISBN 80-86784-03-7.

[2] Seznam pro rok 2021 na odkazu: https://www.talentovani.cz/system-podpory-nadani/program-podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss