V rámci kurzu, který jsem v první části tohoto úkolu vytvořil, bylo provedení studentů základy správného nastavení expozice na digitálních fotoaparátech. Mého kurzu se zúčastnili čtyři studenti (z pěti pozvaných).

V rámci tohoto kurzu se sbíraly základní údaje o procházení daným kurzem, které Moodle samotný nabízí — přečtení si studijních materiálů, odevzdání úkolů a podrobné informace o vyplnění testů. V rámci těchto modulů se sbíraly především data o přístupech do daného kurzu, aktivita v kurzu, tedy informace o vstupech jednotlivých modulů (počty, datumy aj.), a taktéž podrobnosti o úspěšnosti jednotlivých studentů v rámci testu (tyto statistiky jsem následně popsal ještě v další části).

Tento kurz byl určen především studentům, kteří mají po ruce digitální fotoaparát s možností nastavení expozice. Domnívám se však, že v rámci tohoto prototypu kurzu neměli všichni účastníci danou techniku k dispozici, což mohlo ovlivnit jejich výsledky. Veškerá data jsou tedy nasbírána na těchto uživatelích.

Analýza tohoto kurzu se skládala ze tří hlavních linií. První byly obecné informace o celém kurzu, tedy návštevnost, délka návštěv, pokusy aj. Další, a tou na data nejbohatší linkou, byly informace z testu při zakončení kurzu. Poslední statistiky vychází z dat o odevzdaných úlohách. Právě úlohy, na základě odevzdaných vzorků, považuji za poměrně rozumně nastaveny úrovni studentů, kdy si většina byla schopna si s danými záležitostmi poradit. Výjimkou byl úkol pro vyfocení projíždějícího auta v nočních ulicích za umělého osvícení. Tento úkol nedokončil žádný ze studentů, pravděpodobně z důvodu, že se jednalo o prototyp kurzu a daný úkol by vyžadoval aktivní zapojení a časovou náročnost. Dva ze studentů však nahráli fotku z internetu, aby byl úkol hotový. Poměrně náročné pro mě však bylo zadání známky, které se mi dlouho nedařilo v daném dialogu nalézt. Ačkoliv je v rámci úkolu velké tlačítko známka, v následujícím dialogu je velké množství informací, avšak o známce není žádné zmínky. Vkládal jsem proto alespoň slovní komentář.

Z nasbíraných dat ohledně testu jsem se dozvěděl, že test pravděpodobně nebyl nastaven správně a dost otázek pravděpodobně dělalo studentům problémy. Pro příště bych tedy pravděpodobně lépe vysvětlil, jakými způsoby přizpůsobovat jednotlivé parametry expozice, pravděpodobně s praktickými příklady tak, aby byli studenti následně schopni danou problematiku sami řešit.

Čas strávený na jednotlivých otázkách byl taktéž poměrně nerovnoměrně rozložený, avšak zde se domnívám, že tato nesrovnalost mohla být způsobena rozdílnou mírou motivace u účastníků tohoto prototypu kurzu. Pokud by se jednalo o známkovaný kurz, je možné, že by časy vyšly odlišně.

Analýza celého kurzu byla potřebná například proto, aby se odhalily později popsané nedokonalosti a v případě, že by byl kurz uveden do ostrého provozu, byly tyto chyby odladěny a kurz tak mohl být pro studenty co nejpřínosnější. V ostrém provozu bych pak pravděpodobně takovýto kurz předvedl pár účastníkům, poprosil je o splnění základních kritérií a snažil se v jedné nebo více iteracích odladit výsledný kurz k docílení co nejvyšší kvality.

Zároveň cítím potřebu se vyjádřit k možnostem analýzy přímo v Moodlu jako takovém. Pro mě, jakožto uživatele, který se k daným informacím snažil dostat poprvé, bylo extrémně náročné je v rámci celého systému nalézt. Mimo to, že se uživatel nalezne dvě sekce statistiky daného kurzu, zobrazující jednou interpretovaná data a podruhé pouze zápisy v logu, bylo opravdu náročné z daného rozhraní dostat data, ke kterým jsem se snažil dostat. Mimo to se domnívám, že informace, které systém bez pluginů zprostředkovává, jsou extrémně nedostatečné, a především neúměrné kvality. U některých částí, jako například studijních textů, se tvůrce modulu dozví jen velice povrchní informace, a naopak u testů se dozví informace jako koeficient šikmosti (skewness) či koeficient vnitřní konzistence daného vzorku, což jsou statistické vlastnosti, s nimiž jsem přesvědčen, že pedagog bez hlubších znalostí inferenční statistiky není schopen rozumně pracovat, natož je správně interpretovat. Dané informace jsou přitom uvedeny na stejné úrovni, tedy se stejnou důležitostí jako průměrné hodnocení a další daleko důležitější informace. Je tedy opravdu náročné ve spleti milionu informací nalézt právě to, co mě zajímá.

Z výše zmíněných důvodů bych při příští přípravě Moodle kurzu určitě nainstaloval pluginy, které by mi dovolovaly rozumnější analýzu a rozhodně bych taktéž posílal daná data do Google Analytics, pro možnost sledování statistik jako time spent, průměrná vzdálenost doscrollování se ve studijních materiálech a další.