Osobně používám hlasového asistenta — Siri — pravidelně. Nejde však o můj primární způsob ovládání zařízení, ale používám jej především v situacích, kdy mám plné ruce a nemohu je k ovládání mobilního telefonu nebo hodinek použít. Takovým případem jsou nejčastěji situace, kdy dělám domácí práce (čtení zpráv a notifikací) nebo vaření (nastavení časovače). Dalším případem je situace při běhu, který je pro mě meditační činností a mnohdy mě během něj napadnou myšlenky, které si chci zaznamenat, ale nechci kvůli nim zastavovat a zapisovat si je. Z toho důvodu obvykle řeknu Siri, aby mi poznámku zapsala a po doběhnutí se k ní vrátím. Podobně Siri používám i v případě, když usínám a napadne mě nápad, který si chci zaznamenat, ale nechci se dívat do světla, které by mě opět probralo. Použiji proto Siri, aby mi myšlenku zaznamenala.

Hlasoví asistenti v pedagogické praxi

Použití hlasových asistentů je zkoumáno už i v rámci pedagogické praxe. Pedagogové zkoušeli jeho použití například při výuce programování [1] nebo napříč předměty [2]. V těchto případech pak hlasový asistent zastupuje jakousi roli osobního pomocníka studenta. Z tohoto hlediska do budoucna osobně vidím potenciál například ve využití hlasových asistentů v případech, kdy se žák doma věnuje samostudiu. V těchto případech studenti mnohdy hledají odpovědi na otázky nikoliv v knize, ale na webu. Problémem v těchto případech však je, že nemají, s kým dané informace diskutovat, a veškerý problem-solving je ponechán na nich a informacích, které najdou. Hlasový asistent by v takovém případě mohl právě tuto entitu zastupovat a sloužit jako „osoba“, se kterou žák může jednotlivé otázky diskutovat. Nehledě na to, že by to pomohlo jednoduššímu učení, nabízí se otázka, zda by takovýto způsob nepomohl i po psychické stránce, kdy by na dané problémy nebyl žák pouze sám, ale měl „parťáka“ při ruce. Mimo to by mohl pomáhat taky jako psychologická podpora, v případech, kdy bude student vystresovaný či v jiné mentální nepohodě.

V neposlední řadě vidím budoucnost možné hlasové asistenty využít při výuce žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito studenti často potřebují pomoc od asistentů pedagoga. V případě, že je však v rámci třídy více žáků se speciálními potřebami a pouze jeden asistent, je pro asistenta náročné se všem žákům dostatečně věnovat. V takových případech by právě hlasový asistent mohl pomoci odbavit jednoduché problémy a snížit tak celkovou zátěž na asistenta lidského. Ten by pak řešil problematiky složitějšího charakteru. Literatura se o jejich možném využití ve speciální pedagogice zmiňuje [2], avšak konkrétní příklad jejich využití se mi dohledat nepodařilo. Považuji tedy jejich využití zatím spíše za teoretický koncept, který by mohl být časem více zapojen do procesu.

Nevýhody?

Velkou nevýhodou je v současné době nedostatečná podpora všech jazyků v plné šíři komunikace [3]. Ačkoliv pro angličtinu jsou tyto systémy již kvalitně poměrně natrénovány, pro některé jiné jazyky (jako například čeština) tyto systémy ještě stále nedosahují dostatečné kvality, aby mohly být plně využívány výše zmíněnými postupy. Právě tento faktor pak může být kritický v případech, kdy by se začalo s jejich využíváním častěji experimentovat.


[1] KLOOS, Carlos Delgado, Carlos ALARIO-HOYOS, Pedro J. MUÑOZ-MERINO, Cristina Catalán AGUIRRE a Nuria González CASTRO. Principles for the Design of an Educational Voice Assistant for Learning Java. TATNALL, Arthur a Nicholas MAVENGERE, ed. Sustainable ICT, Education and Learning [online]. Cham: Springer International Publishing, 2019, 2019-08-06, s. 99-106 [cit. 2022-01-04]. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISBN 978-3-030-28763-4. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-030-28764-1_12

[2] JEAN-CHARLES, Alex. Internet of things in education: Artificial intelligence voice assistant in the classroom. In: Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2018. p. 883-885.

[3] TERZOPOULOS, George a Maya SATRATZEMI. Voice Assistants and Artificial Intelligence in Education. In: Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics [online]. New York, NY, USA: ACM, 2019, 2019-09-26, s. 1-6 [cit. 2022-01-04]. ISBN 9781450371933. Dostupné z: doi:10.1145/3351556.3351588

1 thought on “ Vzdělávací technologie — Siri ”

  1. To je Marku docela zajímavá otázka – využívat hlasového asistenta pro dialog o tom, co se učím. Jak by to mohlo prakticky vypadat? Co je třeba k tomu, aby takový dialog fungoval? Počítá s tím Siri?

    Jinak určitě souhlasím s tím, že to asi není jediný nebo primární nástroj na vyhledávání informací, ale dokáže být vhodným doplňkem či rozvíjejícím prvkem ekosystému získávání informací, který využíváme.

Comments are closed.