Pedagogická psychologie je podle Štecha a Zapletalové oborem, který se zabývá využitím psychologického poradenství v rámci specifické lokace, tedy školního prostředí [1]. Štech považuje školní psychologii jako pojem používaný profesionály vyškolenými v psychologii a pedagogice, kteří jsou specialisty v poskytování poradenských služeb žákům, v rodinách a v dalších sociálních prostředích, které ovlivňují jejich růst a vývoj [2]. Její využití v rámci školy je nadmíru důležité a školní psycholog může pomoci vyřešit mnohé problémy, které potřebují odbornější přístup z hlediska psychologie, než jaký mohou nabídnout učitelé s pouze pedagogickým vzděláním.

Otázka 1: Existuje rozdíl mezi školním a poradenským psychologem?

Obecně se dá říct, že obě pozice mají podobný charakter. Největší rozdíl je však z hlediska legislativy. Školní psycholog má pouze omezené kompetence, avšak psycholog v pedagogicko-psychologické poradně může vydávat posudky, které jsou pro žáky v některých případech povinné pro nástup na určité typy škol či po určitých komplikacích, jimiž procházeli či procházejí2.

Otázka 2: Jakým způsobem je pozice pedagogického psychologa zakotvena v legislativě?

V České republice toto téma není příliš dopracováno a existuje pouze jediný dokument, který se k tomuto tématu vztahuje, a to Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních č.j. 13 409/98–24[3]. Ten ve zkratce popisuje


Zdroje

[1] ŠTECH, Stanislav; ZAPLETALOVÁ, Jana. Úvod do školní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. 230 s. ISBN 978-80-262-0368-1.

[2] SVOBODA, Stanislav. Školní psychologie – aktuální situace a zkušenosti z praxe [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2021-11-01]. Available from: https://theses.cz/id/rfsh4e/. Bachelor’s thesis. Palacký University Olomouc, Philosophical Faculty. Thesis supervisor PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

[3] ZAPLETALOVÁ, Jana. Školní poradenská pracoviště (ŠPP). Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit. 2021-10-31]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolni-poradenska-pracoviste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *